Blog

End of Life Literacy through Public Education บันทึกการสนทนาในกิจกรรม PHPC Group Read ครั้งที่ 1

10 เมษายน 2567 ผู้สนใจงานชีวาภิบาล รวมกลุ่มสนทนาจากการอ่านบทความข้างต้น ใน ...

รายชื่อผู้ได้รับใบรับรองทักษะกระบวนกรชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี

รายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นกระบวนการที่มีคุณสมบัติและทักษะการอบรมให้แก่ ผู้ป่วย ผู้ด ...

ทำไมการดูแลแบบประคับประคองจึงสำคัญในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care –) ได้รับการพูดถึงและยอมรับมากข ...

English version Circles of Care exhibition

#0 Circles of care This is infographic of circles of care show the ecology of ...

The Soul of Care: Book Review

The Soul of Care: The Moral Education of a Doctor Arthurจัดพิมพ์ในชื่อ ...

เจรจาสร้างความร่วมมือการพัฒนาชุมชนกรุณาด้วยหลักการ K.I.S.S. (Keep It Short and Simple)

การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่และตายดีตามแนวคิดชุมชนกรุณา ไม่สามารถทำโดยล ...

“เยียวยาใจและชุมชน” คำขวัญรณรงค์ World Hospice and Palliative Care Day 2022

เขียนโดย เอกภพ สิทธิวรรณธนะเขียนเมื่อ 6 กรกฎาคมต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อง ...

ผู้เชื่อมต่อสุขภาพ Health Connector Mendip

ในประเทศอังกฤษ และอีกหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว แม้ระบบสุขภาพภาครัฐจะครอบคลุมการดูแล ...

ข้อแนะนำเกี่ยวกับวิธีสรุปบทเรียนในการทำงานชุมชนกรุณา

เขียนโดย เอกภพ สิทธิวรรณธนะ2022-6บทความนี้เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการสรุปบทเรียน ...

ชุมชนกรุณาเพื่อการตายดี

เขียนโดย พระไพศาล วิสาโล ทุกครั้งที่มีการตั้งคำถามถึงความตายที่พึงปรารถนา; ...

เรื่องเล่าดิจิทัล (Digital Storytelling) กับการสื่อสารสร้างทัศนคติที่ดีต่อการดูแลแบบประคับประคอง

เอกภพ สิทธิวรรณธนะ19 พฤษภาคมผู้เขียนได้ยินและได้เห็นเรื่องเล่าดิจิทัล หรือ ...

การพัฒนาความรู้เท่าทันความตาย

เรียบเรียงโดย เอกภพ สิทธิวรรณธนะ11 พฤษภาคม 2565 Keyความรู้เท่าทันความตา ...

ความตายวาดได้ ศิลปะสู่พื้นที่เรียนรู้ความตาย || ชุมชนกรุณาศึกษา

ปฏิบัติการชุมชนกรุณา เชิญทุกคนเข้ามามีบทบาทสร้างพื้นที่เรียนรู้ความเจ็บป่วย ความ ...

ความรู้เท่าทันความโศกเศร้า (Grief Literacy)

เขียนโดย เอกภพ สิทธิวรรณธนะ เขียนเมื่อ 28 เมษายน 2565 Keyความรู้เท ...

ชุมชนกรุณาและเมืองกรุณา

ผู้เขียน เอกภพ สิทธิวรรณธนะวันที่เผยแพร่ 2022-4ในการทำงานส่งเสริมสุขภาพแนวดู ...

เรื่องของบัว เรื่องเล่าสื่อสารชุมชนกรุณา

เรื่องของบัว คือนิทานสั้นๆ เรื่องหนึ่งที่ทีมงานใช้สื่อสารแนวคิดชุมชนกรุณา นิทาน ...

เราจะช่วยให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองได้อย่างไร

การดูแลแบบประคับประคองคือการดูแลปัญหาองค์รวมทางกาย จิตสังคม กฎหมาย และจิตวิญญาณ ...

จดหมายข่าวชุมชนกรุณา ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2565

เนื้อหาเด่น วงล้อมแห่งการดูแล New Essentials Palliativeชูคัตสึ เพื่อนแท้ชื ...

วงล้อมแห่งการดูแล (Circles of Care)

เอกภพ สิทธิวรรณธนะ28 กุมภาพันธ์ช่วงนี้ผมได้เรียนรู้ตัวอย่างการทำงานชุมชนกร ...

บันทึกการอ่าน Matching response to need: What makes social networks fit for providing bereavement support?

Aoun, S. M. และคณะ ทำงานเกาะติดประเด็นการดูแลใจผู้สูญเสีย (Bereavement) หลา ...

จดหมายข่าวชุมชนกรุณา ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

เนื้อหาเด่น แนวคิดชุมชนกรุณา กฎบัตรเมืองกรุณา Compassionate Cityประสบกา ...

กฎบัตรเมืองกรุณา (Compassionate City Charter)

ในชุมชนและเมืองของเรา ยังมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ร่วมกับเรา แต่มักถูกละเลยไป ได ...

เบาใจ Family x ClubHouse

เขียนโดย เอกภพ สิทธิวรรณธนะ 19 ธ.ค.การสนทนาเรื่องชีวิตและความตาย เป็นกิจกร ...

ที่มาและแนวคิดชุมชนกรุณา

ที่มา: การพัฒนาการแพทย์สมัยใหม่ สุขาภิบาล และโภชนาการ ส่งผลให้มนุษย์มีอายุยืนนาน ...

ชุมชนกรุณา

เพราะการเผชิญความสูญเสียเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญของชีวิต หน้าที่การดูแลผู้ป่วยระ ...
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา