จดหมายข่าวชุมชนกรุณา ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

เนื้อหาเด่น

  • แนวคิดชุมชนกรุณา
  • กฎบัตรเมืองกรุณา Compassionate City Charter
  • ประสบการณ์กระบวนกรชุมชน Green Book Cafe กับดิเรก ชัยชนะ
  • ห้องเรียนเบาใจ
  • กิจกรรม สมุดภาพเมืองแห่งความกรุณา
  • ผ่อนกายพักใจด้วยไมตรี

ดาวน์โหลดได้ที่ http://cocofoundationthailand.org/wp-content/uploads/2022/02/2022-2-enews-February-2022.pdf

อ่านออนไลน์ได้ที่เว็บ ISUU https://issuu.com/cocofoundationthailand/docs/2022-2_enews_february_2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา