เกี่ยวกับชุมชนกรุณา

ชุมชนกรุณา (Compassionate Communities) คือ แนวคิดและปฏิบัติการทางสังคมเชิงส่งเสริมป้องกัน และสนับสนุนให้บุคคลและชุมชนมีความพร้อมด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ นำไปสู่ความสามารถในการรับมือกับความทุกข์จากความเจ็บป่วย การดูแล การตาย และความสูญเสีย บนพื้นฐานของความกรุณา การสร้างการมีส่วนร่วม การคำนึงถึงนิเวศชุมชน และความเป็นธรรมทางสังคม

บทความต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจชุมชนกรุณา

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา