คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา

วรรณา จารุสมบูรณ์
ประธานกรรมการ

การศึกษา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2530
 • สังคมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538

ประสบการณ์ทำงาน

 • ประธานโครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี
 • นักวิชาการอิสระ กระบวนกรอิสระ
 • กรรมการสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
 • ที่ปรึกษาโครงการเผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธิกา

ความเชี่ยวชาญ

 • การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 • การจัดกระบวนการเรียนรู้
 • การบริหารโครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพช่วงท้าย

ประเด็นศึกษาวิจัย

 • ชุมชนกรุณา
 • การดูแลจิตใจและความสูญเสียผู้ป่วยระยะท้าย ผู้ดูแล และบุคลากรสุขภาพ

สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
รองประธานกรรมการ

การศึกษา

ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต) สาขาศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำงาน

 • มี.ค. 2549 – ก.ค. 2553 คณะกรรมการบริหาร ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ค. 2550 – ปัจจุบัน หุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัดแกรนด์พริ้นติ้งแอนด์เลเบล
 • ก.พ. 2557 – ก.ย. 2561 อาจารย์ประจำศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ก.ย. 2561 – 1 เม.ย. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ

 • พุทธศาสนศึกษา
 • พหุศาสนา
 • จิตตปัญญาศึกษา
 • การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและการเผชิญความตายอย่างสงบ การสร้างความมั่นคงภายในจิตใจกับกลุ่มผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ กระบวนการเรียนรู้เรื่องอำนาจ


ปารณัฐ สุขสุทธิ์
กรรมการ

การศึกษา

 • พ.ศ. 2531 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยชุมชนมหาวิทยาลัยมหิดล ปี
 • พ.ศ. 2541 สังคมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี

ประสบการณ์ทำงาน

 • นักวิขาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ความเชี่ยวชาญ

 • การทำงานวิจัยเชิงคุณภาพ และงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชนในมิติสังคมวัฒนธรรมและสุขภาพ การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประเด็นศึกษาวิจัย

 • งานสร้างเสริมสุขภาพชุมชนในมิติสังคมวัฒนธรรมและสุขภาพ
 • การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


ฐนิดา อภิชนะกุลชัย
กรรมการและเหรัญญิก

การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2556 – 2560 ผู้ประสานงานโครงการสื่อสารสร้างความตระหนัก วิถีสู่ความตายอย่างสงบ (ความตายพูดได้) เครือข่ายพุทธิกา ภายใต้ชุดโครงการสร้างเสริมสุข ภาวะในช่วงท้ายของชีวิต สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

2561 – ปัจจุบัน ผู้ดูแลงานปฏิบัติการทีมและงานการเงินของโครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี กลุ่ม Peaceful Death (ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

ความเชี่ยวชาญ

 • การทำงานวิจัยเชิงคุณภาพ และงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชนในมิติสังคมวัฒนธรรมและสุขภาพ การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประเด็นศึกษาวิจัย

 • งานสร้างเสริมสุขภาพชุมชนในมิติสังคมวัฒนธรรมและสุขภาพ
 • การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เอกภพ สิทธิวรรณธนะ
กรรมการและเลขาธิการ

การศึกษา

พ.ศ. 2556 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ทำงาน

 • พ.ศ. 2556 – 2560 ผู้จัดการโครงการสื่อสารสร้างความตระหนัก วิถีสู่ความตายอย่างสงบ (ความตายพูดได้)เครือข่ายพุทธิกา ภายใต้ชุดโครงการสร้างเสริมสุข ภาวะในช่วงท้ายของชีวิต สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
 • 2561 – ปัจจุบัน นักจัดการความรู้ โครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี กลุ่ม Peaceful Death (ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ทำงานออกแบบเน้ือหาการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรม ให้คำปรึกษาการสร้างชุมชนกรุณา
 • บรรณาธิการเว็บไซต์ www.peacefuldeath.co และ baojai.co

ความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการความรู้
 • การผลิตสื่อการเรียนรู้
 • บรรณาธิการ

ประเด็นศึกษาวิจัย

 • ชุมชนกรุณา
 • สุขภาวะทางปัญญา

บัวลี ปานสมุทร
กรรมการและการบัญชี

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา