ชุมชนกรุณา Compassionate Communities

ชุมชนกรุณา (Compassionate Communities) คือ แนวคิดและปฏิบัติการทางสังคมเชิงส่งเสริมป้องกัน และสนับสนุนให้บุคคลและชุมชนมีความพร้อมด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ นำไปสู่ความสามารถในการรับมือกับความทุกข์จากความเจ็บป่วย การดูแล การตาย และความสูญเสีย บนพื้นฐานของความกรุณา การสร้างการมีส่วนร่วม การคำนึงถึงนิเวศชุมชน และความเป็นธรรมทางสังคม


เพราะการเผชิญความสูญเสียเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญของชีวิต หน้าที่การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและการตายดี จึงไม่อาจจำกัดเฉพาะบุคลากรสาธารณสุขเพียงเท่านั้น หากเป็นความรับผิดชอบของทุกคน

แม้จะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ แต่เราทุกคนสามารถมีส่วนช่วยเหลือได้ตามความศักยภาพ ความสามารถ และบทบาทหน้าที่ที่เป็นอยู่ ขอเพียงมีความกรุณา เห็นอกเห็นใจผู้ที่กำลังเผชิญความสูญเสีย แม้การช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างมาก

ชุมชนกรุณา คือแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้สามารถดูแลผู้เผชิญความสูญเสีย ทั้งผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ดูแล โดยเน้นการป้องกันความทุกข์ การบรรเทาความรุนแรง และการเยียวยาฟื้นฟู ผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคสุขภาพและภาคสังคม การทำงานโดยวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ในชุมชน 

การขับเคลื่อนชุมชนกรุณา สามารถทำงานให้ความช่วยเหลือในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับกลุ่มองค์กร ระดับโครงสร้างนโยบาย หรือในระดับวัฒนธรรมของสังคม


ชมวีดีโอชุมชนกรุณา Manifesto

กิจกรรมของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา

พัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนกรุณา

อบรมพัฒนากระบวนกรชุมชน พัฒนากิจกรรมชุมชนกรุณาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

วิจัย

นำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชกนรุณา ผลิตงานวิจัย นวัตกรรม เครื่องมือการพัฒนาและประเมินผลชุมชนกรุณา

สร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนกรุณา

สร้างความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนชุมชนกรุณา


ตัวอย่างปฏิบัติการชุมชนกรุณา

การดูแลแบบประคับประคองเชิงรุก ปฏิบัติการชุมชนกรุณา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
Art for Cancer ชุมชนดูแลช่วยเหลือกันเองด้วยศิลปะของผู้ป่วยมะเร็ง
ชมรมชายผ้าเหลือง ชุมชนกรุณาห้วยยอดโมเดล
ร้านเกื้อกูล ร้านจำหน่ายของมือสองและกองทุนสนับสนุนการดูแลแบบประคับประคอง รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก
สันติภาวัน สถานพนักพระภิกษุอาพาธระยะท้าย จ.จันทบุรี
บทบาทของอาสาสมัครกับปฏิบัติการชุมชนกรุณา
I SEE U กลุ่มอาสาสมัครดูแลใจผู้ป่วยด้วยการเจริญสติ
I SEE U กลุ่มอาสาสมัครดูแลใจผู้ป่วยด้วยการเจริญสติ

ร้านคุณตาคุณยาย ธุรกิจเพื่อสังคมสนับสนุนอุปกรณ์การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

พาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล บริการพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล (และที่อื่นๆ) ในยามที่สมาชิกในครอบครัวไม่ว่างพาไป

บทบาทของอาสาสมัครในการใช้งานเครื่องมือสร้างพื้นที่เรียนรู้เรื่องการดูแลแบบประคับประคอง การวางแผนดูแลล่วงหน้า และการดูแลใจผู้ดูแล
Care Club กระบวนกรดูแลผู้ดูแลด้วยกิจกรรมสนทนากลุ่มและกิจกรรมสร้างสรรค์
เยือนเย็น ธุรกิจเพื่อสังคมสนับสนุนการดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน กรุงเทพและปริมณฑล
เกมไพ่ไขชีวิต เครื่องมือสนทนาเรื่องชีวิตและความตายอย่างง่ายและสนุก

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา