พื้นที่ชุมชนกรุณาประเทศไทย

พื้นที่ปฏิบัติการชุมชน

Peaceful Death

กิจกรรมสำคัญได้แก่

 • พัฒนาชุดความรู้ เนื้อหา เครื่องมือการสร้างและพัฒนาชุมชนกรุณา
 • ฝึกอบรมกระบวนกรชุมชน
 • บริหารจัดการแหล่งทุนสนับสนุนปฏิบัติการชุมชนกรุณา
 • เชื่อมโยงเครือข่ายนักปฏิบัติ นักพัฒนา บุคลากรสุขภาพ ผู้นำชุมชน ผู้บริหารนโยบาย สนับสนุนการสาธารณสุขการดูแลแบบประคับประคอง (Public Health Palliative Care)

เบาใจ Family

กิจกรรมสำคัญได้แก่

 • DEATH PLANNER บริการให้คำปรึกษาการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าด้วยสมุดเบาใจแบบรายบุคคล และ ครอบครัว โดย ปิญชาดา ผ่องนพคุณ
 • กระบวนกร วิทยากร พิธีกร ผู้ดำเนินรายการให้ความรู้เรื่องการวางแผนดูแลล่วงหน้า การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย การดูแลผู้ดูแล

ชุมชนกรุณาลำปาง กลุ่มขะไจ๋ (KAJAI)

กิจกรรมสำคัญได้แก่

 • การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้การอยู่และตายดีที่ Mee Jai Space
 • การจัดอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ
 • การฝึกอบรมการเรียนรู้การอยู่ดีและตายดีสำหรับอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยในชุมขน บุคลากรสุขภาพ เด็กและเยาวชน
 • การจัดตลาดแบ่งปัน ระดมทุนซื้อของใช้จำเป็นให้ผู้ป่วยเรื้อรังและระยะท้าย
 • การดูแลใจผู้ป่วย ผู้ดูแล และบุคลากรสุขภาพ

พื้นที่: อ.เมือง จ.ลำปาง

ชุมชนกรุณาเชียงใหม่ รพ.นครพิงค์ กลุ่มขะไจ๋

กิจกรรมสำคัญได้แก่

 • การดูแลคุณภาพชีวิตบุคลากรสาธารณสุขผ่านการให้คำปรึกษา การจัดกิจกรรมกลุ่ม การทำศิลปะบำบัด
 • วิทยากรสุทรียสนทนาเรื่องชีวิต ความตาย การดูแล และความสูญเสีย
 • สนับสนุนงานด้านวิชาการ การสร้างความสัมพันธ์ การพัฒนาชุมชนกับกลุ่มเครือข่ายดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังและระยะท้ายในชุมชน
 • จัดกิจกรรมกลุ่มดูแลช่วยเหลือตัวเอง (Self Help Group) ผ่านช่องทางออนไลน์ และกลุ่มสนทนาออนไลน์ (Facebook Group)

พื้นที่: อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ชุมชนกรุณาเชียงราย กลุ่มขะไจ๋

กิจกรรมสำคัญได้แก่

 • การพัฒนาระบบการวางแผนดูแลล่วงหน้าในหน่วยดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง รพ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 • การฝึกอบรมการเรียนรู้การอยู่ดีและตายดีสำหรับอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยในชุมขน บุคลากรสุขภาพ
 • การจัดตลาดแบ่งปัน ระดมทุนซื้อของใช้จำเป็นให้ผู้ป่วยเรื้อรังและระยะท้าย
 • การดูแลใจผู้ป่วย ผู้ดูแล และบุคลากรสุขภาพ
 • การจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องชีวิต ความตาย และความสูญเสียกับเด็กและเยาวชนผ่านนิทานและศิลปะ
 • การสำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อเชื่อมโยงการดูแลระหว่างระบบบริการสุขภาพและชุมชน

พื้นที่: อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ชมรมชายผ้าเหลือง ชุมชนกรุณาห้วยยอดโมเดล อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

กิจกรรมสำคัญได้แก่

 • การสร้างเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ระยะท้าย ร่วมกับโรงพยาบาล ชุมชน และอาสาสมัคร (สังฆะแห่งการเยียวยา)
 • พัฒนาศูนย์พักฟื้นสงฆ์อาพาธ สังฆะศาลา ศูนย์พักฟื้นสงฆ์อาพาธ วัดห้วยยอด จ.ตรัง
 • จัดอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด – อสว.) ร่วมกับระบบริการสุขภาพ
 • สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายสุขภาพ กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยอด กลุ่ม อสม. เทศบาลตำบลห้วยยอด ในการช่วยเหลือสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุในชุมชน
 • จัดทำโรงทานเคลื่อนที่ แจกจ่ายอาหารและของใช้จำเป็นให้ผู้เดือดร้อนจากความเจ็บป่วย ความพิการ ติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยกักตัว

พื้นที่: อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

Greenbook Café and Space

กิจกรรมสำคัญได้แก่

 • จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนรู้สนับสนุนการอยู่และตายดี
 • อบรมการจัดดอกไม้แบบอิเคบานะ ประยุกต์ใช้ในการดูแลจิตใจผุ้ป่วยและผู้ดูแล
 • ฝึกอบรมอบรมกระบวนกรชุมชน อาสาสมัคร สนับสนุนการอยู่และตายดี เช่น การวางแผนดูแลล่วงหน้า การดูแลแบบประคับประคอง
 • ดูแลจิตใจผู้ป่วย ผู้ดูแล และบุคลากรสุขภาพ ผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนาภาวนา

พื้นที่: อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กิจกรรมสำคัญได้แก่

 • พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยในชุมชน ผ่านการฝึกบอรมที่สนับสนุนการอยู่และตายดี เช่น การวางแผนดูแลล่วงหน้า การดูแลแบบประคับประคอง การดูแลสุขอนามัยผู้ป่วยผู้ดูแล การฝึกทักษะการรับฟัง การทำสุนทรียภาวนา
 • เชื่อมโยงข้อมูล อุปกรณ์ การประสานงาน สนับสนุนการดูแลแบบประคับประคองในชุมชน (community based palliative care)

พื้นที่: อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รัานรับฝากความเศร้า

กิจกรรมสำคัญได้แก่

 • ให้บริการรับฟัง ให้คำปรึกษาแก่ผู้มีความเครียด ความทุกข์ ดูแลกันผ่านความเป็นมนุษย์
 • จัดกิจกรรมกลุ่มดูแลความสูญเสีย

พื้นที่: อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ชุมชนกรุณา นครศรีธรรมราช

กิจกรรมสำคัญได้แก่

 • การฝึกอบรมการเรียนรู้การอยู่ดีและตายดีสำหรับอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยในชุมขน บุคลากรสุขภาพ เด็กและเยาวชน
 • การดูแลใจผู้ป่วย ผู้ดูแล และบุคลากรสุขภาพ

พื้นที่: ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ห้องสมุดแมวหางกินส์

กิจกรรมสำคัญได้แก่

 • ห้องสมุดเด็กและเยาวชน
 • การจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการอยู่ดี ตายดี ผ่านการเล่านิทาน การสร้างสรรค์สื่อสำหรับเด็กและเยาวชน
 • การฝึกอบรมการเรียนรู้การอยู่ดีและตายดีสำหรับอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยในชุมขน บุคลากรสุขภาพ เด็กและเยาวชน
 • ทำหนังสือที่ระลึกเพื่อการสะท้อนใคร่ครวญชีวิต การเตรียมความพร้อมสู่การจากไป
 • การดูแลใจผู้ป่วย ผู้ดูแล และบุคลากรสุขภาพ

พื้นที่: ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ. อุบลราชธานี

ห้องสมุดผีเสื้อ

กิจกรรมสำคัญได้แก่

 • ห้องสมุดชุมชน เพื่อสร้างสังคมด้วยการแบ่งปันหนังสือเวียนกันอ่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน สุขภาพ
 • จัดฝึกอบรมเรียนรู้การอยู่และตายดี

พื้นที่: 128 ม.8 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

กิจกรรมสุนทรียสนทนา และดูแลใจออนไลน์

 • 21 วันพารุ้งมาพบใจ กิจกรรมสะท้อนใคร่ครวญประสบการ์ประจำวันต่อเนื่อง 21 วัน จัดผ่าน Facebook กลุ่มปิด และห้อง Zoom จัดโดย KAJAI
 • ผ่อนกายพักใจด้วยไมตรี จัดผ่าน Line Group Call และ Zoom Meetings จัดโดย เบาใจ Family
 • เดินด้วยไมตรี ผ่านช่องทาง Clubhouse จัดโดย เอกภพ สิทธิวรรณธนะ
 • ห้องเรียนเบาใจ จัดโดย กลุ่ม Peaceful Death และเครือข่ายกระบวนกรชุมชน
 • งานศพและงานรำลึกออนไลน์ กลุ่ม I SEE U Contemplative Medicine
 • เพจหัวใจกรุณา ให้คำปรึกษาสนับสนุนผู้ดูแล
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา