กฎบัตรเมืองกรุณา (Compassionate City Charter)

ในชุมชนและเมืองของเรา ยังมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ร่วมกับเรา แต่มักถูกละเลยไป ได้แก่ ผู้ป่วยที่เหลือเวลาในชีวิตจำกัด ผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้เผชิญความสูญเสีย เพื่อนกลุ่มนี้มักไม่ได้รับการใส่ใจจากสังคมในวงกว้าง รวมทั้งระบบการดูแลสุขภาพที่เป็นทางการ เพื่อนกลุ่มนี้มักประสบความทุกข์จากความเจ็บป่วยและภาวะคุกคามสุขภาพ ซึ่งมีสาเหตุจากปัจจัยชีววิทยา จิตวิทยา ปัญหาสังคม ปัญหาที่เกี่ยวกับการทำงาน จนได้รับผลกระทบหลากหลาย เช่น ความเหงา ความโดดเดี่ยว การตีตรา การสูญเสียงาน ความวิตกกังวล ซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย

กฎบัตรเพื่อการปฏิบัติสู่เมืองกรุณา

เมืองกรุณา คือชุมชนที่ตระหนักว่าวงจรแห่งสุขภาพและความเจ็บป่วย เกิดและตาย พบพานและสูญเสีย เกิดขึ้นในชีวิตเป็นวัฏจักรธรรมชาติ เมืองกรุณาคือชุมชนที่ตระหนักว่าการดูแลกันและกันในช่วงเวลาวิกฤตและสูญเสีย ไม่ใช่ภาระงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือนักสังคมสงเคราะห์เท่านั้น แต่คือความรับผิดชอบของคนทุกคน

เมืองกรุณา คือชุมชนที่ทำงานสาธารณะในการส่งเสริม เอื้ออำนวย สนับสนุน และเฉลิมฉลองการดูแลเพื่อนมนุษย์ในช่วงเวลาที่พวกเขาเผชิญประสบการณ์ท้าทายของชีวิต อาทิ เจ็บป่วยเหลือเวลาในชีวิตอย่างจำกัด ประสบความพิการเรื้อรัง ประสบความชราและเสื่อมทั้งร่างกายและสมอง ประสบความโศกเศร้าและสูญเสีย ประสบความยากลำบากในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังยาวนาน ขณะที่ระบบบริการสุขภาพเพียรทำหน้าที่สนับสนุนการดูแลดังกล่าวให้มีคุณภาพ เราทุกคนพึงตระหนักว่าวิกฤตของชีวิตจากความเจ็บป่วย การตาย ความตาย และความสูญเสีย อาจมาเยือนเราเมื่อใดก็ได้ เมืองกรุณาคือชุมชนที่ตระหนักถึงความจริงนี้ด้วยความไม่ประมาท และพร้อมจะยื่นมือเข้าสนับสนุน

ในวาระนี้เอง ผู้นำประเทศ/ เมือง/ องค์กร/ ชุมชน … สัญญาว่าจะส่งเสริมเผยแพร่ จะใช้เครือข่ายและบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ จะร่วมงานกับภาคี กลุ่ม องค์กร สื่อมวลชน เพื่อสนับสนุนกิจการทั้ง 13 ประการ ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนในความรับผิดชอบของเรา จะมีกิจกรรมประจำปี เพื่อทบทวนนโยบาย เอกสารแนวทางในการดูแลความเจ็บป่วย ความตาย การดูแล และความสูญเสีย ของสมาชิกในโรงเรียน

2. สถานที่ทำงานในความรับผิดชอบของเรา จะมีกิจกรรมประจำปี เพื่อทบทวนนโยบาย เอกสารแนวทางในการดูแลความเจ็บป่วย ความตาย การดูแล และความสูญเสีย ของสมาชิกในที่ทำงาน

3. สหภาพแรงงาน/ ชุมชนคนทำงานของเรา จะมีกิจกรรมประจำปี เพื่อทบทวนนโยบาย เอกสารแนวทางในการดูแลความเจ็บป่วย ความตาย การดูแล และความสูญเสีย ของสมาชิกในสหภาพ/ ชุมชนคนทำงาน ของเรา

4. ศาสนสถานในการดูแลของเรา จะจัดตั้งกลุ่มสนับสนับสนุนงานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

5. ฮอซพิซและสถานดูแลผู้สูงอายุในการดูแลของเรา จะมีโปรแกรมสร้างการมีส่วนร่วมกับสมาชิกในชุมชนหรืออาสาสมัคร เพื่อพัฒนางานดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

6. พิพิธภัณฑ์หรือแกลอรี่ศิลปะในการดูแลของเรา จะมีการจัดนิทรรศการประจำปีนำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับความชรา ความเจ็บป่วย ความตาย การดูแล และความสูญเสีย

7. เมือง/ องค์กร/ ชุมชนของเรา จะมีการเดินขบวนสันติทุกปี เพื่อนำเสนอประเด็นความสูญเสีย (ที่ไม่ใช่ประเด็นความสูญเสียเกี่ยวกับสงคราม) เช่น ความสูญเสียจากโรคมะเร็ง ความพิการทางการเคลื่อนไหว เอดส์ การเสียลูก การฆ่าตัวตาย การสูญเสียสัตว์เลี้ยง ภาวะเป็นหม้าย ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ความสูญเสียจากอุบัติเหตุจากการทำงาน และความสูญเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลชีวิตช่วงท้าย

8. เมือง/องค์กร/ ชุมชนของเรา จะสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเพื่อนบ้านและชุมชนใกล้เคียงในการดูแลความเจ็บป่วยของสมาชิกในชุมชน รวมทั้งการเผชิญวิกฤตสุขภาพ ความชรา การดูแลเรื้อรัง และความโศกเศร้า

9. เมือง/ องค์กร/ ชุมชนของเรา จะเสนอรางวัล การยกย่องเชิดชู เพื่อเฉลิมเฉลองกิจกรรม บุคคล องค์กรที่ทำงานชุมชนกรุณาอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมมอบรางวัลอาจดำเนินการผ่านคณะกรรมการที่ทำงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย รางวัลนายกเทศมนตรี จะช่วยให้เกิดการรับรู้ ความตระหนัก การให้คุณค่าต่อการดูแลด้วยความกรุณา

10. เมืองของเราจะนำเสนอตัวอย่างและความสำคัญของชุมชนกรุณา ที่เกี่ยวกับการอยู่ร่วมและรับมือความเจ็บป่วย ความตาย การดูแล และความสูญเสีย ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ จะนำเสนอนโยบาย บริการ การสนับสนุนทุน การสร้างความร่วมมือ การเยียวยารักษา และกิจกรรมสาธารณะที่สนับสนุนชุมชนกรุณา ข้อมูลดังกล่าวควรเชื่อมโยงไปสู่การเข้าถึงความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่ข้อมูลควรส่งไปให้ถึงกลุ่มผู้รักสัตว์ และองค์กรจัดงานศพด้วย

11. เมืองของเราจะทำงานร่วมกับสื่อมวลชนและสังคมออนไลน์ เพื่อจัดประกวดงานศิลปะหรืองานเขียนเรื่องเล่าที่ช่วยสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความแก่ ความเจ็บป่วย การตาย การดูแล และความสูญเสีย

12. บริการและนโยบายสนับสนุนชุมชนกรุณาในเมืองของเรา จะเกิดขึ้นบนความรู้ความเข้าใจว่า ประเด็นความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ความยากจน ความไม่เป็นธรรม การเข้าถึงสิทธิ์ ส่งผลอย่างไรต่อประสบการณ์ความเจ็บป่วย การตาย การดูแล และความสูญเสีย

13. เมืองของเราจะแสวงหาความร่วมมือและความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ เพื่อสนับสนุนแผนงานและสถานที่ดูแลชีวิตช่วงท้ายของคนไร้บ้านและผู้ต้องขัง รวมทั้งการสนับสนุนการดูแลความโศกเศร้าและสูญเสีย
เมืองของเราจะตั้งเป้าหมายและทบทวนแผนดำเนินการชุมชนกรุณาอย่างใกล้ชิดในสองปีแรก หลังจากนั้นจะขยายความร่วมมือกับกลุ่มต่างๆ เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย องค์กรการกุศล ชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร ตำรวจ ผู้ให้บริการฉุกเฉิน ฯลฯ ในแผนดำเนินการทุกๆ ปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเมืองกรุณา

กฎบัตรนี้สะท้อนถึงคำสัญญาของเรา เพื่อให้เมืองนี้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่ดีและตายดี มีความเห็นอกเห็นใจ ก้าวข้ามความแตกต่างหลากหลายจนมองเห็นความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ เกิด เก่ เจ็บ ตาย เราตระหนักว่าเมืองไม่ใช่เพียงสถานที่เพียงไว้เพื่อทำงานและรับบริการสาธารณะเท่านั้น แต่เมืองคือที่ที่เราทุกคนจะได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย ปกป้องคุ้มครองซึ่งกันและกัน ตราบจนวันสุดท้ายของชีวิต

เรียบเรียงโดย เอกภพ สิทธิวรรณธนะจาก Compassionate City Charter https://www.compassionate-communitiesuk.co.uk/the-compassionate-city-charter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา