เอกภพ สิทธิวรรณธนะ

บันทึกการอ่าน Matching response to need: What makes social networks fit for providing bereavement support?

Aoun, S. M. และคณะ ทำงานเกาะติดประเด็นการดูแลใจผู้สูญเสีย (Bereavement Care) หลากหลายแง่มุม งานศึกษาเชิงคุณภาพชิ้นนี้ตั้งคำถามว่า เมื่อถึงเมื่อใครคนหนึ่งสูญเสียคนรักไป พวกเขามีวิธีแสวงหาความช่วยเหลือจากเครือข่ายสังคมของเขาอย่างไร ศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากผู้สูญเสียจำนวน 20 คน ตลอดระยะเวลากว่า 5 เดือน โดยใช้กรอบแนวคิด Goodness of Fit Network มาเป็นโครงสร้างการสัมภาษณ์ คือถามว่า ในรอบความสูญเสียที่ผ่านมา ผู้สูญเสียคิดอย่างไรกับ แหล่งช่วยเหลือ (source) ปริมาณการช่วยเหลือ (amount) เวลา (timing) หน้าที่ (function) และ โครงสร้าง (structure) ของการช่วยเหลือ ข้อค้นพบที่น่าสนใจมีดังนี้ เกี่ยวกับแหล่งความช่วยเหลือในการดูแลความสูญเสีย ผู้สูญเสียรับแหล่งช่วงเหลือทั้งจากภาคางการ (แพทย์ นักบำบัด นักจิตวิทยา นักบวช) และไม่เป็นทางการ เช่น ครอบครัว เพื่อน กลุ่มงานอดิเรก อาสาสมัคร self help group …

บันทึกการอ่าน Matching response to need: What makes social networks fit for providing bereavement support? Read More »

จดหมายข่าวชุมชนกรุณา ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

เนื้อหาเด่น แนวคิดชุมชนกรุณา กฎบัตรเมืองกรุณา Compassionate City Charter ประสบการณ์กระบวนกรชุมชน Green Book Cafe กับดิเรก ชัยชนะ ห้องเรียนเบาใจ กิจกรรม สมุดภาพเมืองแห่งความกรุณา ผ่อนกายพักใจด้วยไมตรี ดาวน์โหลดได้ที่ http://cocofoundationthailand.org/wp-content/uploads/2022/02/2022-2-enews-February-2022.pdf อ่านออนไลน์ได้ที่เว็บ ISUU https://issuu.com/cocofoundationthailand/docs/2022-2_enews_february_2022

กฎบัตรเมืองกรุณา (Compassionate City Charter)

ในชุมชนและเมืองของเรา ยังมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ร่วมกับเรา แต่มักถูกละเลยไป ได้แก่ ผู้ป่วยที่เหลือเวลาในชีวิตจำกัด ผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้เผชิญความสูญเสีย เพื่อนกลุ่มนี้มักไม่ได้รับการใส่ใจจากสังคมในวงกว้าง รวมทั้งระบบการดูแลสุขภาพที่เป็นทางการ เพื่อนกลุ่มนี้มักประสบความทุกข์จากความเจ็บป่วยและภาวะคุกคามสุขภาพ ซึ่งมีสาเหตุจากปัจจัยชีววิทยา จิตวิทยา ปัญหาสังคม ปัญหาที่เกี่ยวกับการทำงาน จนได้รับผลกระทบหลากหลาย เช่น ความเหงา ความโดดเดี่ยว การตีตรา การสูญเสียงาน ความวิตกกังวล ซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย กฎบัตรเพื่อการปฏิบัติสู่เมืองกรุณา เมืองกรุณา คือชุมชนที่ตระหนักว่าวงจรแห่งสุขภาพและความเจ็บป่วย เกิดและตาย พบพานและสูญเสีย เกิดขึ้นในชีวิตเป็นวัฏจักรธรรมชาติ เมืองกรุณาคือชุมชนที่ตระหนักว่าการดูแลกันและกันในช่วงเวลาวิกฤตและสูญเสีย ไม่ใช่ภาระงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือนักสังคมสงเคราะห์เท่านั้น แต่คือความรับผิดชอบของคนทุกคน เมืองกรุณา คือชุมชนที่ทำงานสาธารณะในการส่งเสริม เอื้ออำนวย สนับสนุน และเฉลิมฉลองการดูแลเพื่อนมนุษย์ในช่วงเวลาที่พวกเขาเผชิญประสบการณ์ท้าทายของชีวิต อาทิ เจ็บป่วยเหลือเวลาในชีวิตอย่างจำกัด ประสบความพิการเรื้อรัง ประสบความชราและเสื่อมทั้งร่างกายและสมอง ประสบความโศกเศร้าและสูญเสีย ประสบความยากลำบากในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังยาวนาน ขณะที่ระบบบริการสุขภาพเพียรทำหน้าที่สนับสนุนการดูแลดังกล่าวให้มีคุณภาพ เราทุกคนพึงตระหนักว่าวิกฤตของชีวิตจากความเจ็บป่วย การตาย ความตาย และความสูญเสีย อาจมาเยือนเราเมื่อใดก็ได้ เมืองกรุณาคือชุมชนที่ตระหนักถึงความจริงนี้ด้วยความไม่ประมาท และพร้อมจะยื่นมือเข้าสนับสนุน ในวาระนี้เอง ผู้นำประเทศ/ เมือง/ องค์กร/ …

กฎบัตรเมืองกรุณา (Compassionate City Charter) Read More »

จดหมายข่าวชุมชนกรุณา ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2565

จดหมายข่าวชุมชนกรุณา ฉบับที่ 1 มกราคม 2565 เนื้อหาเด่น การจัดตั้ง CoCo Foundation Thailand ชุมชนกรุณาเชียงราย กับ เจนจิรา โลชา Podcast นักออกแบบวางแผนชีวิตระยะท้าย กับ ปิญชาดา ผ่องนพคุณ ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนเบาใจ เดินด้วยไมตรี ดาวน์โหลดได้ที่นี่http://cocofoundationthailand.org/wp-content/uploads/2022/01/2022-1-จดหมายข่าวฉบับที่-1.3.pdf อ่านออนไลน์ได้ที่เว็บ ISUU https://issuu.com/cocofoundationthailand/docs/2022-1_1.2

เดินด้วยไมตรี กระบวนการและคู่มือการสร้างชุมชนเจริญสติและกรุณาผ่านการเดิน

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือเดินด้วยไมตรีได้ที่นี่ http://cocofoundationthailand.org/wp-content/uploads/2022/01/Maitri-Walk-manual1.pdf

เบาใจ Family x ClubHouse

เขียนโดย เอกภพ สิทธิวรรณธนะ 19 ธ.ค. 2564 การสนทนาเรื่องชีวิตและความตาย เป็นกิจกรรมสำคัญที่ทำให้ผู้คนตระหนักถึงธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิต นั่นคือความตายเป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญในสักวันหนึ่ง แต่การจะดูแลให้การตายผ่านพ้นไปด้วยดีและสงบนั้นเป็นสิ่งที่เตรียมพร้อมได้ด้วยการศึกษาข้อมูลความรู้ ฝึกฝนทักษะที่จำเป็น และมีทัศนคติที่อำนวยต่อการตายดีบางประการ จะดีที่สุดถ้าเราได้นั่งลงและสนทนาเรื่องสำคัญนี้ต่อหน้า แต่ด้วยสถานการณ์โควิดทำให้การเจอหน้ากันมีความเสี่ยงมากขึ้น ยังดีที่เทคโนโลยียังมาช่วยเอื้อให้การเชื่อมต่อและการสร้างบทสนทนายังพอเป็นไปได้อยู่บ้าง  ในช่วงปี 2563-2564 ที่ผ่านมา เกิดกระแสการใช้งาน Platform Clubhouse ในสังคมไทย ทำให้ผู้คนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารท่ีมีความเป็นชุมชนที่มีความสนใจร่วม (Interested communities) ดังนั้น ทีมเบาใจ Family ซึ่งนำโดยคุณกอเตย ปิญชดา ผ่องนพคุณ และทีมงานจึงเปิดบทสนทนาเรื่องชีวิตและความตายใน Clubhouse ในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2564 เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้เรื่องชีิวิตและความตายในพื้นที่ที่ผู้แลกเปลี่ยนมีความเป็นส่วนตัวสูง (ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องเปิดเผยใบหน้า ชื่อจริง และข้อมูลจากการพูดคุยจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่เผยแพร่ในที่อื่น) ขณะเดียวกันก็ได้ทดลองว่า ในพื้นที่ที่การเชื่อมต่อถูกจำกัดผัสสะ เรายังจะสามารถสร้างชุมชนที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันได้หรือไม่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ Platform Clubhouse โดยมากมักเป็นกลุ่มวัยทำงาน ที่สนใจการพัฒนาชีวิต การดูแลคุณภาพชีวิต การดูแลความเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว พื้นที่ Clubhouse https://www.clubhouse.com …

เบาใจ Family x ClubHouse Read More »

ที่มาและแนวคิดชุมชนกรุณา

ที่มา: การพัฒนาการแพทย์สมัยใหม่ สุขาภิบาล และโภชนาการ ส่งผลให้มนุษย์มีอายุยืนนานขึ้น การแพทย์พัฒนาเทคนิคการยื้อชีวิตให้ยาวนานขึ้น แต่ผลอีกด้านคือ ความทุกข์จากขั้นตอนของการตายของผู้ป่วยถูกทำให้ยืดเยื้อยาวนานมากขึ้นด้วย การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) คือการแพทย์ศาสตร์หนึ่งที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ แนวทางการดูแลสำคัญคือ การช่วยสื่อสารวางแผนสุขภาพช่วงท้าย การจัดการความปวดและอาการทางกายที่ลดทอนคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ทีมสุขภาพซึ่งประกอบด้วยบุคลากรอันหลากหลาย ยังสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในมิติทางใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การดูแลแบบประคับประคองยังถือเป็นศาสตร์ใหม่ในวงการแพทย์ สังคมไทยยังมีบุคลากรการแพทย์ด้านการดูแลแบบประคับประคองที่ไม่เพียงพอ และยังคงเป็นกระแสรองในการดูแลสุขภาพ สิ่งที่ท้าทายคือ สังคมไทยซึ่งเป็นสังคมผู้สูงอายุ กำลังจะมีผู้ป่วยเรื้อรังและระยะท้ายจำนวนมาก ซึ่งแนวโน้มที่จะเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพแบบประคับประคองในโรงพยาบาล และอาจต้องเผชิญความสูญเสียและความตายโดยลำพัง คำถามคือ เราทุกคนจะมีส่วนช่วยผู้ป่วยและครอบครัวที่กำลังเผชิญความสูญเสียกลุ่มนี้อย่างไรได้บ้าง ชุมชนกรุณามีความสำคัญอย่างไร: ชุมชนกรุณา (Compassionate Communities) คือแนวคิดและปฏิบัติการทางสังคมเชิงส่งเสริมป้องกัน ลดผลกระทบ และสนับสนุนให้บุคคลและชุมชนมีความพร้อมด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ให้สามารถรับมือกับความทุกข์จากความเจ็บป่วย การดูแล การตาย และความสูญเสีย บนพื้นฐานของความกรุณา การสร้างการมีส่วนร่วม การคำนึงถึงนิเวศชุมชน และความเป็นธรรมทางสังคม ชุมชนกรุณา เชื่อว่า ประสบการณ์ความสูญเสียเป็นสิ่งที่ใหญ่และสำคัญเกินกว่าจะมอบหมายให้แพทย์ หรือคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งรับผิดชอบ หากเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบทั้งสองด้าน ด้านแรก …

ที่มาและแนวคิดชุมชนกรุณา Read More »

ชุมชนกรุณา

เพราะการเผชิญความสูญเสียเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญของชีวิต หน้าที่การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและการตายดี จึงไม่อาจจำกัดเพียงครอบครัว บุคลากรสาธารณสุข เท่านั้น หากเป็นความรับผิดชอบของทุกคน แม้จะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ แต่เราทุกคนสามารถมีส่วนช่วยเหลือได้ตามความศักยภาพ ความสามารถ และบทบาทหน้าที่ที่เป็นอยู่ ขอเพียงมีความกรุณา เห็นอกเห็นใจผู้ที่กำลังเผชิญความสูญเสีย แม้การช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างมาก ชุมชนกรุณา (Compassionate Communities) คือแนวคิดและปฏิบัติการทางสังคมเชิงส่งเสริมป้องกัน ลดผลกระทบ และสนับสนุนให้บุคคลและชุมชนมีความพร้อมด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ให้สามารถรับมือกับความทุกข์จากความเจ็บป่วย การดูแล การตาย และความสูญเสีย บนพื้นฐานของความกรุณา การสร้างการมีส่วนร่วม การคำนึงถึงนิเวศชุมชน และความเป็นธรรมทางสังคม การขับเคลื่อนชุมชนกรุณา สามารถทำงานให้ความช่วยเหลือในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับกลุ่มองค์กร ระดับโครงสร้างนโยบาย หรือในระดับวัฒนธรรมของสังคม

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา