รายชื่อผู้ได้รับใบรับรองทักษะกระบวนกรชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี

รายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นกระบวนการที่มีคุณสมบัติและทักษะการอบรมให้แก่ ผู้ป่วย ผู้ดูแลบุคลากรสุขภาพ ประชาชนทั่วไป ในเนื้อหาดังนี้
– การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองสำหรับประชาชน
– การวางแผนดูแลล่วงหน้าแบบทั่วไป
– การดูแลใจผู้ป่วย ครอบครัว ผู้ดูแล และบุคลากรสุขภาพ
– การพัฒนาชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี

 1. เจนจิรา โลชา
 2. ชนาพร เหลืองระฆัง
 3. ชนาวุฒิ ปัญญาวัฒนากุล
 4. ชุติมา เรืองแก้วมณี
 5. ปิญชาดา ผ่องนพคุณ
 6. พันธกานต์ อินต๊ะมูล
 7. วรรณวิภา มาลัยนวล
 8. วิชญา โมฬีชาติ
 9. ศศิวิมล วงษ์สวัสดิ์
 10. สุธีลักษณ์ ลาดปาละ
 11. เอกภพ สิทธิวรรณธนะ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา